Generalforsamling 2011

LANDSBYHUSET

Referat af generalforsamling den 28. marts 2011 kl. 19.30

Formanden bød velkommen.
 

1.

Valg af ordstyrer og skriftfører

Til skriftfører blev valgt Gitte Bertram

Til ordstyrer blev valgt Ejvind Viuf

 Ejvind Viuf konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden. 
 

2.

Bestyrelsens beretning

Benny Ebsen berettede op årets gang i Landsbyhuset:

Første ordinære generalforsamling i Landsbyhuset.

Flot arbejde er blevet udført i årets løb, der har været mange frivillige og deadlines er overholdt.

Der er mange brugere af ”huset” – udlejning til FSUI og private. Der har været 4 store arrangementer: Indvielse, fodboldstævne, gymnastikopvisning og Vundne mesterskaber. Sidstnævnte var en rigtig god reklame og Landsbyhuset blev beundret.

Den 2. lørdag i hver måned er der café dag, det samler mellem 12 og 20 personer, en enkelt gang 40 personer.

Alle formalia/godkendelser er ved at være på plads.

Økonomien er OK. Stor tak til Ejvind Viuf for stort engagement.

Der er tilknyttet et hold Hovbønder (10 personer) til vedligeholdelse af udendørs arealer.

Der er investeret i motionsrum kr. 34.000 – mellem 15 og 20 brugere.

Der er indkøbt gulv-vaskemaskine.

”Tingene” fungerer i det hele taget, som de skal. 
 

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Gitte gennemgik årsregnskab og balance.

Der har været et underskud i det ordinære resultat på kr. 433 og totalt et overskud på kr. 561.992.

Egenkapitalen er pr. 31/12 2010 kr. 1.051.395.

Til beretningen blev knyttet følgende kommentarer:

Benny Ebsen oplyste at Føvling Efterløns- og Pensionistforening fra efteråret gerne vil leje hele huset hver anden tirsdag kl. 14 – 16.

Der er etableret et genialt bookingsystem på hjemmesiden.

Regler for udleje skal justeres – herunder regler for fortæring.

Bodil Jørgensen oplyste, at man fra skolen gerne sender en repræsentant for at etablere et samarbejde mellem skolen og Landsbyhuset. Benny Ebsen svarede, at man vil indkalde til fælles møde mellem skole, forskellige udvalg i FSUI og Landsbyhuset hurtigst muligt.

Gitte Bertram oplyste, at der er penge på vej fra LAG (kr. 220.000).

 Såvel årsberetning som regnskab blev godkendt.
 

4.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag. 
 

5.

Valg af bestyrelse og suppleant

På valg var Karsten Andersen, Hans Toft og Gitte Bertram – alle blev genvalgt.

Benny Jepsen blev genvalgt som suppleant. 
 

6.

Valg af revisor og suppleant

På valg var Jonna Sørensen – hun blev genvalgt. Ejvind Viuf blev genvalgt som suppleant.
 

7.

Eventuelt

Bodil Jørgensen spurgte til en hjertestarter. Benny Ebsen oplyste at Lokalrådet vil forære en.

Benny Ebsen fortalte at en af hovbønderne er i gang med at lave et informationsskab, som skal hænges op udenfor. Der er et skilt på vej fra Vejen Kommune som skal opstilles ved vejen.

Bodil spurgte om jordvolden udenfor. Benny Ebsen oplyste, at der skal stenfræses, sås græs og arealet skal hegnes ind.

Dorte Termansen glædede sig over de mange ildsjæle og den gode opbakning til ”huset”.

Bodil Jørgensen ville vide, om vi er interesseret i en sten hvor ”Landsbyhuset” er indhugget. Det var der stemning for.
 

Ejvind takkede for god ro og orden hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Ref.: Gitte Bertram