Vedtægter

Vedtægter for Den selvejende institution Landsbyhuset

   
§ 1
 
Landsbyhuset er en selvejende institution, hvis hjemsted er Åttevej 8 B, 6683 Føvling.
 
§ 2

 

Institutionen har til formål at drive et Landsbyhus ved Føvling Stadion, som samlingssted for hele lokalområdet 6683, herunder det daglige foreningsarbejde for børn og voksne. Landsbyhuset må ikke anvendes til aktiviteter, der naturligt hører hjemme i de lokale forsamlingshuse.
 
§ 3
 
Bestyrelsen administrerer udleje af Landsbyhuset.
 
§ 4

 

Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kan kun foretages , når 2/3 af de fremmødte stemmer for. Vedtagne ændringer i vedtægterne skal forelægges Vejen Kommune til godkendelse. Valgene skal være skriftlige.
 
§ 5
 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal. Indkaldelsen sker med 8 dages varsel på www.6683.dk og www.Landsbyhuset.dk samt opslag i Landsbyhuset.

Dagsorden:

1.      Valg af ordstyrer og skriftefører.

2.      Bestyrelsens beretning.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.      Drøftelse af indkomne forslag

5.      Valg af bestyrelse og suppleant.

6.      Valg af revisor samt suppleant.

7.      Eventuelt.
 

§ 6

 

Institutionens bestyrelse består af 5 medlemmer. Lige år vælges 2 medlemmer og ulige år vælges 3 medlemmer. Desuden vælges 2 revisorer samt 1 suppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen.  Hvert år vælges én revisor. Alle med bopæl i lokalområdet 6683 har stemmeret.
 
§ 7

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet. Der føres forhandlingsprotokol ved alle møder.
 
§ 8
 
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
 
§ 9
 
De på bestyrelsesmøderne foreliggende sager afgøres ved almindelig stemmeflertal.
 
§ 10
 
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
 
§ 11

 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved èn af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun træffes af generalforsamlingen og kræver Vejen Kommunes samtykke.
 
§ 12
 

Bestyrelsen sørger for, at institutionens midler anbringes på forsvarlig måde.
 

§ 13
 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med 8 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt.
 
§ 14
 
Opløses institutionen skal dens eventuelle formue og aktiviteter videreføres af de lokale aktivitetsforeninger i Føvling området
 

Føvling, 15 marts 2010.